regulamin

REGULAMIN WYJAZDÓW ZIMOWYCH NA SŁOWACJĘ.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYJAZDACH NARCIARSKICH TREKKING CLUBU.

 

§1.

 Niniejsze Warunki Uczestnictwa w wyjazdach narciarskich określają indywidualne prawa i obowiązki Uczestników imprezy, a także podają dodatkowe informacje o niej.

§2.

 Uczestnicy wyjazdów, mają prawo do:

1. Żądania pełnej realizacji programu wyjazdu.
2. Składania na ręce pilotów i przewodnika wskazówek, skarg i uwag dotyczących realizacji imprezy.
3. Uzyskania pomocy pilotów i przewodnika we wszelkich załatwianych przez nich sprawach, w szczególności związanych z dochodzeniem swoich praw z tytułu ubezpieczenia NNW i KL, przed władzami krajów docelowych, a także przed innymi instytucjami, w których pomoc okaże się konieczna.
4. Zabrania ze sobą do autokaru sprzętu narciarskiego/snowboardowego oraz bagażu podręcznego.

§3.

 Jedyny obowiązujący cennik wyjazdów, znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

Cena wyjazdu

zawiera:

– całodzienny, nielimitowany karnet narciarski (nieobejmujący jazdy nocnej)
– przejazd autokarem lub minibusem w obie strony, wraz z bagażem.
– ubezpieczenie NNW, OC i KL
– opiekę pilota,

§4.

Zgłoszenie chęci Uczestnictwa w imprezie, następuje bądź przez telefon, bądź przez internet (drogą e-mailową lub poprzez

formularz rejestracyjny na stronie internetowej

). Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności chronologicznej, oznaczają rezerwację miejsca. Ostatecznym potwierdzeniem Uczestnictwa w imprezie, jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji miejsca od Organizatora.

§5.

 Rezygnacja z wyjazdu może być dokonana w każdym momencie. Do piątku poprzedzającego wyjazd,do godziny 13.00, jest to możliwe bez opłat. Po tej godzinie oraz w przypadku nie przyjścia na miejsce zbiórki, niedoszły Uczestnik zostanie obciążony kosztami przejazdu w wysokości określonej w cenniku.

§6.

 Program wyjazdów narciarskich

, znajduje się na stronie internetowej Organizatora. Jest to program ramowy, który może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, warunki na drogach, zarządzenia władz, ew. postoje na granicach, itp.

§7.

 Uczestnicy imprezy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą na sumę podstawową, dookreśloną w warunkach ubezpieczenia.

§8.

 Każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ze sobą ważnych i aktualnych dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy. Dla osób dorosłych, dokumentem takim jest paszport lub dowód osobisty.

Zaleca się również posiadanie formularzy dostępnych w oddziałach NFZ umożliwiających opiekę zdrowotną poza granicami kraju (karty EKUZ).

§9.

 Uczestnik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji danych do ubezpieczenia: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, a także numeru telefonu kontaktowego. W przypadku braku takiej informacji, Uczestnik nie zostanie ubezpieczony od KL i NNW. Dane te nie zostaną odsprzedane, ani w żaden inny sposób udostępnione podmiotom trzecim.

§10.

 Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnicy są zobowiązani stosować się do wskazówek pilota lub rezydenta, dotyczących realizacji programu imprezy oraz bezpieczeństwa. W przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika porządku imprezy oraz w przypadku kiedy zachowanie Uczestnika dezorganizuje pracę obsługi imprezy, Organizator ma prawo w trybie natychmiastowym wydalić Uczestnika z imprezy. W takim przypadku nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia względem Organizatora, a będą go obciążały koszty wynikłe z tytułu wydalenia z imprezy.

§11.

 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu i krajach tranzytowych oraz norm obowiązujących w tychże krajach. W przypadku ich naruszenia, w szczególności przez narażenia zdrowia lub życia innych osób albo przez narażenie na zniszczenie lub utratę mienia w znacznej wartości, Uczestnik może być wydalony z imprezy, a koszty związane z powrotem do kraju pokrywa uczestnik.

§12.

 Uczestnicy ponoszą koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.

§13.

 Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanych świadczeń w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie np.: skrócenie lub przerwanie podróży, nieszczęśliwy wypadek, choroba, zgubienie się lub zabłądzenie, spóźnienie na wyznaczone miejsce zbiórki, odmowa wjazdu lub wyjazdu uczestnika przez władze graniczne.

§14.

Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika. Nie mogą być przedmiotem roszczeń znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody.

§15.

 Organizator nie odpowiada za bagaż Klienta skradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania imprezy

§16. 

Zaleca się transportowanie sprzętu zimowego w ochronnych pokrowcach oraz oznaczanie ich w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. przez włożenie do środka wizytówki, oznaczenie kolorowym materiałem pokrowca).

§17.

 W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, na inny odpowiadający standardem, lub lepszy od ogłoszonych w broszurach lub innych materiałach informacyjnych o imprezie.

§18.

 Każdemu Uczestnikowi służy prawo zgłaszania skarg na realizację programu. Ich przyczynami nie mogą być jednak okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności jak np.: przymusowe postoje na granicach, spóźnienie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, korkami drogowymi, awariami, konieczności poddania się czynnościom urzędowym. Nie mogą być przedmiotem skarg okoliczności znane uczestnikowi przed wyjazdem. Skargi zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.